نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

نصب دوربین مخفی

امروزهکاربرددوربینمخفیافزایشیافتهاستوشواهدحاکیازآناستکهبسیاریازمردمترجیحمیدهندتاکارهایروزمرهرادرخانهیامحلکارخودرصدنمایند. اگرچهاستفادهونصبدوربینمخفیبامحدودیتهایزیادیروبهرواستودراینایرانمیبایستبامجوزمراجعانجامشود.

کاربرددوربینمخفی

بررسیهانشانمیدهدکهاغلبخانوارهابرایرصدفعالیتهایپرستاروخدمتکارانمنزلازدوربینمخفیاستفادهمیکنند،کمااینکهاینابزارکارآمدمیتواندبرایمورادمتعدددیگرینیزبهکاررود. بهطورمثالبسیاریازسارقینتواناییقطعاتصالیکدوربینمداربستهرادارندولذادراماکنحساسیکدوربینمخفیبهصورتجداگانهنصبمیگرددتاامنیتبهطورکاملحفظشود.

برایافزایشاطمینانازامنیتاماکنمختلفاستفادهازدوربینمخفیگاهضروریاستومیتواندگواهیحادثههاییباشدکهدرآنمحلاتفاقافتادهاست. اگرچهدربیشتراماکنباهشدارنصبدوربینمداربستهروبهروخواهیمشدامانصبدوربینمخفیبدوناطلاعوهشدارازقبلخواهدبود.

دوربینمخفیچیست؟

دوربینمخفیاغلببهدوربینهایامنیتیمیگویندکهبدوناطلاعافراددرمکانینصبخواهدشد. ایندوربینهاتواناییضبطویدئوراداشتهواغلببهصورتثابتدریکمحلقرارمیگیرند. ضبطشدنتصاویربرایمواردامنیتیوحتیجاسوسیانجاممیشودوسایرافرادهیچاطلاعیدراینبارهنخواهندداشت. درایرانبرایحفظحریمشخصیافراد،استفادهونصبدوربینمخفینیازبهمجوزهایمربوطهداردولذالازماستپیشازتهیهیآننسبتبهگرفتنمجوزهایموردنیاز،اقدامنمود.

انواعدوربینمخفی

بسیاریازخریدارانیکهبهدنبالنصبدوربینمخفیهستندمیبایستازمیانتنوعبالایمحصولات،بهترینگزینهراانتخابکنند. انتخابانواعدوربینمخفیبهعواملمختلفیبستگیدارد. دوربینهایبیسیمووایرلسازآنجملهاستومیتوانبدونمحدودیتبرایکابلکشیآنرادراماکنمختلفنصبنمود. نکتهیمهمیکهدرنصبدوربینوایرلسمیبایسترعایتشود،قرارگرفتندرمحدودهیشبکهاینترنتاستتااطلاعاتویدئوییبهصورتکامل،مداوموشفافبهگیرندهارسالگردد.

ازطرفیمیزانحافظهیموجوددردوربینمخفینیزمیبایستبررسیگردد. درواقعانواعدوربینهابراساسکارتحافظهیخود،قابلیتهایمتعددیدارندوازاینرومیبایستپیشازهرچیزبهاینموردتوجهکرد. البتهبیانایننکتهکهکارتحافظهمیبایستباتوجهبهکاربریدوربینانتخابشودنیزخالیازلطفنیست.

ضبطصدایکیدیگرازمواردیستکهدردوربینمخفیاهمیتدارد. بسیاریازمواردامنیتینیازمندضبطصداهستندولذادوربینهاییدربازارارائهمیشودکهاینمشخصهرادارابودهومیتوانبهراحتیازاینقابلیتآنهابهرهمندگردید.

درنهایتآنچهباعثمیشودتادوربینمخفیکاراییبیشتریداشتهباشد،قابلیتکنترلآنمیباشد. برخیازدوربینهابهصورتدستیکنترلمیشوندکهمسلمابرایکاربردهایسادهتراستفادهشدهودوربینهایریموتداردرمواردپراهمیتبهکارمیروند. درواقعباکنترلازراهدورمیتوانامنیتاماکنراافزایشداد. سنسورتشخیصحرکتنیزمیتوانددراینخصوصپراهمیتتلقیشودودربسیاریازانواعدوربینمخفیاستفادهمیگردد.

نصبدوربینمخفی

حالکهباکاربردوویژگیهایمهمدوربینمخفیآشناشدهایم،بایدبدانیمکهنصبدرستایندوربیننیزاهمیتفراوانیدرکاراییوعملکردآندارد. درواقعآنچهدرنصبدوربینمخفیمهماست،استتارکاملمیباشدبهطوریکهسایریننتوانندآنراپیداکنندویابهوجودآنپیببرند. ازاینروتوصیههاییکهکارشناساندراینخصوصمیکنند،شنیدنیخواهدبود.

درفضایبیرونازساختمانبهتراستدوربینمخفیدرجاییمیانشاخوبرگدرختان،لانهیپرندگانویابالایدربورودینصبگردد. همچنینمیتواندوربینمخفیرادرپشتحصارهایپنجرههاوجاییکهافرادعادیبهآندیدندارند،نصبشود.

دردرونساختماننیزقراردادندوربیندربرخیاشیاووسایل،امکانیافتنآنراکاهشخواهدداد. درهریکازمراحلنصبدوربینمخفیمیبایستبهپوششدادنتصاویردوربیندرکلمنطقهموردنظرتوجهنمود. ازطرفینزدیکیدوربینبهوسایلپرسروصدانظیرتلویزیونمیتواندازکیفیتصداهایارسالیبکاهد.

باوجودمواردیکهدرموردنصبدوربینمخفیوانواعآنبیانگردید،بهنظرمیرسدکهاینکاربهافرادمتخصصوبامهارتنیازداردزیراحرفهایبودنیکیازعواملموفقیتدرنصبانواعدوربینمیباشدکهدردوربینهایمخفیاهمیتآندوچنداننیزخواهدشد.

 


۱۳۹۷/۱۰/۸

بازگشت

تصویری جهت نمایش وجود ندارد!