نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن
نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

تقسیم کننده 2 راه

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

تقسیم کننده 3 راه

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

تقسیم کننده 4 راه

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

تقسیم کننده 6 راه

نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

تقسیم کننده 8 راه