نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

نصب دزدگیر اماکن

درنصبدزدگیراماکندرمکانهایمختلفجهتحفظامنیتهیچشکیوجودندارداماسیستمهایامنیتیمیبایستبعدازنصبکاراییخودراحفظنمایند. ازاینروبسیاریازکارشناساندراینحوزهفعالیتمیکنند.

استفادهازتکنسینمجرببراینصبدزدگیراماکنمیتواندراهیبرایاستفادهیبهینهازاینفناوریباشدکهدرنهایتآنچهسببافزایشکیفیتنصبمیگردد،اطمینانازصحتنصبمیباشد.

مزایاینصبدزدگیراماکنتوسطکارشناس

مزیتهایبسیاریبراینصبدزدگیراماکنتوسطافرادمتخصصبرشمردهشدهاست. بهعنوانمثالتنظیماستانداردپسازنصبدزدگیراماکنتنهاتوسطکارشناساناینرشتهصورتمیپذیردوسایرینقادربهتنظیمصحیحاینسیستمامنیتینمیباشند.

کنترلبیشترونظارتبررویهرمرحلهمیتواندازنتایجنصبتوسطمتخصصباشد. همچنینکاهشزماننصبدزدگیراماکننیزیکیازمزایایاستفادهازاینروشمیباشد.

رفعاشکالوعیبیابیتوسطمتخصصینبهسادگیصورتمیگیرداماافرادعادینمیتوانندنکاتجزئیدرراهاندازیاینسیستمرارعایتنمایند. یکمتخصصمیتواننداشتباهاتکوچکموجوددرنصبراسریعابدونبازکردنکلسیستمتشخیصدهدوازاینطریقنیزآسیبیبهآنواردنمیشوند.

درکلآنچهکهمهماستفنیبودنافرادمیباشد. ازآنجاکهنصبدزدگیراماکنیککارفنیومرتبطباالکترونیکوبرقاست،تنهاافرادیازعهدهیآنبرمیآیندکهدراینزمینهتواناییداشتهباشندکهافرادفنیکارحرفهایترخواهندبود.

روشنصبدزدگیراماکن

هنگامیکهبراینصبدزدگیراماکناقداممیشودمیبایستابتدامحلدقیقاستفادهازمنبعصدارامشخصنمود. گاهافرادترجیحمیدهندکهمنبعصدادرونساختمانقرارگیردوگاهدربخشهایبیرونیازاماکنآنرانصبمیکنند. محلنصبمنبعصدایاآژیربهگونهایبایدانتخابگرددکهبتوانصداازراازشعاعچندمتریآنشنید. همچنینمحافظتازبادوبارانبرایکاراییبهترضروریاستوبههمینخاطراغلبتوصیهمیشودتاآنرادرونجعبهایمحافظقرارداد. دررویاینسیستمنیزیکسوئیچتایمربایدقرارگیرد. درصورتیکهفردیقصدداشتهباشدتاصداراغیرفعالکند،سیستمهشدارفعالگردد. همچنیندرکناراینبخش،دکمههاییبرایروشنوخاموشکردنسیستمهشدارقرارگرفتهاستکهگاهبرایبازگرداندنآنبهحالتتنظیماتاولیهنیزبهمارمیرود.

براینصبآژیردرخانهدیگرنیازیبهمحافظوجودنداردوتنهامکاننصبآنبرایانتشارکاملصدادراینمیاناهمیتمییابد.

منبعصداازطریقکابلوسیمکشیبهپنلکنترلمتصلمیشود. ازآنجاکهپنلکنترلبرایتنظیماتدستگاهاستفادهمیشودلذاتمامیاجزامیبایستبهاینمنبعمتصلگردند. اغلبپنلکنترلاجزایمختلفیداردکههرکداممیتواندبخشیازسیستمدزدگیراماکنرافعالنماید.

کارشناساننصابتوصیهمیکنند،هنگامنصبدزدگیراماکن،پنلکنترلرادورازدسترسودردرونساختمانبایدقرارداد. کنترلدزدگیرعلاوهبرآنکهازطریقپنلکنترلمیسراست،میتواندازطریقریموتنیزانجامشود. اغلبدزدگیرهایساختمانهاامروزهدارایریموتیاکنترلازراهدورهستندکهدسترسیبهآنهاراسریعتروراحتترخواهدنمود.

منبعبرقدرهنگامنصبدزدگیراماکنازدوطریقتامینمیشود. دربرخیازانواعدزدگیراینمنبعازطریقباتریتامینشدهودربرخیدیگربااتصالبهبرقشهریمیتوانسیستمرافعالنمود.

دزدگیراماکنبیسیم

بسیاریازکارشناسانبراینعقیدهاندکهنصبدزدگیراماکنبیسیمبسیارسریعتروراحتترازانواعباسیمآنمیباشد. همچنینبرخیامنیتآنرابیشترمیدانندزیراکهمیتوانباآنشرایطیرافراهمنمودکهامکانقطعاتصالاتوجودنداشتهباشدولذادسترسیبرایقطعکردناینسیستمسختترگردد.

سیستمدزدگیراماکنبیسیمبایدبهگونهایطراحیشدهباشدکهازطریقشبکهوایفایتمامیاطلاعاترابدونتاخیرارائهدهدوازطرفیکنترلسیستمآنازراهدوریانزدیکممکنباشد. سنسورهاییکهبراینصبدزدگیراماکنبیسیماستفادهمیشونداغلبشاملقطعاتیهستندکهبرایدربوپنجرههاکاربردداشتهوبرایسایرمواردمیبایستسنسورهایدیگریرامورداستفادهقرارداد.

آنچهدرانتخابونصبدزدگیراماکناهمیتدارد،کیفیتومحلکاربردآنمیباشد. هریکازانواعدزدگیراماکنرامیتوانمتناسببانوعکاربریآناستفادهنمودوبنابراینهنگامخریداینمحصولشناختویژگیهاومشخصاتتاثیرگذاردرآناهمیتفراوانیبرایخریدارانخواهدداشت.


۱۳۹۷/۱۰/۱۶

بازگشت

تصویری جهت نمایش وجود ندارد!