نصب دوربین مدار بسته،نصب آنتن مرکزی،نصب دزدگیر اماکن

روش کار دزدگیر اماکن

امروزهیکیازابزارهایضروریومهمیکهبرایحفاظتازساختماناستفادهمیشود،دزدگیراماکننامدارد. روشکاردزدگیراماکنبهگونهایستکهمیتوانبدوننیازبهحضوروبررسیمداومیکساختمان،ازورودافرادبهدرونآنجلوگیرینمود.

ویژگیهایسیستمامنیتیسببایجاداطمینانازعملکردآنمیگرددوبههمینخاطرتجهیزاتوفناوریپیشرفتهایدراینمحصولاتدیدهمیشود. درهرصورتویژگیهایدزدگیراماکننقطهاشتراکاتزیادیداردکهدرادامهبهصورتمختصردربارهیآنتوضیحخواهیمداد.

ساختاردزدگیراماکن

دزدگیرهاییکهبرایساختمانهامورداستفادهقرارمیگیرندداراییکخطتحریکبازویکخطربستههستندکهمحلاتصالحسگرهاخواهندبود.

کلیدریموتیاکنترلبرایفعالسازییاغیرفعالکردنسیستمنیزازویژگیهایساختاریدزدگیراماکنمیباشد.

مداراتمختلفینیزدرایندستگاهقرارگرفتهکهبرایقطعبرقدردستگاهویاهشداراستفادهمیشود.

تلفنهایخودکارنیزهنگامفعالشدنهشداردراینسیستمقرارگرفتهاستکهباپلیسیاشمارههایواردشدهدرسیستمتماسمیگیرد.

هریکازساختارهاییکهبرایدزدگیراماکنمورداستفادهقرارمیگیردشاملاجزایوویژگیهاییستکهبیانشدوتنهادرعملکردتفاوتهاییدرآنمشاهدهمیگردد.

اجزایدزدگیراماکن

برایشناختروشکاردزدگیراماکنابتدالازماستتااجزایساختاریآنبررسیشود. آنچهدربالابیانشد،نشاندهندهیویژگیهایساختاریجعبهدزدگیراستامااینسیستماجزایمختلفدیگرینیزدارد.

سنسور

سنسوردردزدگیراماکننقشکلیدیواصلیراایفامیکندوبههرگونهتغییراتوحرکتهاحساسمیباشد. درواقعمداریکهسنسورهادرونآنقرارمیگیرنددرصورتبروزهرتحریکبازوبستهشدهوبهاینشکلتشخیصدادهمیشود. اغلبسیستمهایامنیتیامروزیازمداربستهاستفادهمیکنندتاتمامیحرکاتوتغییراتسریعاتشخیصدادهشودودرنتیجهکاراییدزدگیرامکانبالاتررود.

سنسورهاانواعمختلفیدارندکههرکداممیتوانندبهروشیتغییراترااعلامنمایند. سنسورآهنربایییامگنتازجملهآنهاستکهزمانیفعالمیشودکهدربیاپنجرهورودیبازیابستهشوند. درواقعاینسنسوربهگونهایعملمیکندکهتنهاازطریقفاصلهیبینآهنرباوپلاتینموجوددرآنمیتوانتغییراترامتوجهشد.

اغلبسنسورهایآهنرباییدرپایینیابالایدربقراردادهمیشوندوبنابراینازاینطریقسیستمهشداردردزدگیراماکنرافعالخواهندنمود.

سنسورضربهاینیزیکیازسنسورهایموجوددردزدگیرمیباشدکهبهضربهوشوکحساساست. حساسیتسنسوررامیتوانازطریقپیچتنظیمکنندهیرویآنتغییردادوبههمیندلیلبراساسنیازمیتوانمیزانشوکواردهرابرایفعالشدنهشدارتعیینکرد.

سنسورحرکتیازمهمترینسنسورهایبهکاررفتهدردزدگیراماکنهستندکهباامواجمادونقرمزکارمیکنند. المانهایتشخیصحرکتیقرارگرفتهدراینسنسور،واکنشسریعینسبتبهمحیطاطرافدارندودرنتیجهمیتوانندبدنانسانراتشخیصدهندوفعالگردند.

معمولازاویهدیدسنسوردرسنسورهایچشمیاهمیتفراوانیداردومعمولادراماکنپررفتوآمدازسنسورهایبازاویهدید 360 درجهاستفادهمیکنند.

سنسوردودنیزجزوسنسورهاییاستکهبرایجلوگیریازآتشسوزیبهکارمیرود.

سیستمهشدار

همانطورکهبیانگردیدروشکاردزدگیراماکنبهگونهایستکهازطریقفعالشدنسنسورها،هشداریاآژیربهصدادرمیآید. دراینحالتبااعلامخطر،برخیازانواعدزدگیراماکنتماستلفنیبرقرارگرفتهوبرخیتنهابایکآژیر،هشدارمیدهند. بلندگوهااغلبدرفضایآزاددراطرافساختمانقرارمیگیرندتاهنگامفعالشدنبتوانندصدایمناسبیرادرفضاپخشکنند.

دستگاهتلفنکنندهودوربینمداربسته

ازاجزایمهمیکهدردزدگیراماکناستفادهمیشودونقشمکملیرابرعهدهداردمیتوانبهدستگاهتلفنکنندهودوربینمداربستهاشارهکرد. برایافزایشامنیتدریکساختمانازایندودستگاهاستفادهمیشودتابهراحتیبتوانسرقتویاهرگونهورودوخروجراسریعاتشخیصداد.

دستگاهتلفنکنندهبهدزدگیرمتصلشدهودرزمانفعالشدنسنسورهایموجوددردزدگیراماکن،تماسرابرقرارمینماید. شمارهتماسهاییکهدرابتداوارداینسیستممیشودپیامیمبنیبرسرقترادریافتمیکنند.

ازطرفیکاراییدزدگیراماکنبادوربینمداربستهچندینبرابرمیگرددوبههمیندلیلاستکهایندوجزءبایکدیگرمیتوانندیکسیستمامنیتیکارآمدوباراندمانبالاراایجادنمایند.


۱۳۹۷/۱۰/۱۲

بازگشت

تصویری جهت نمایش وجود ندارد!